Text webových stránek výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů

 

Výrobce:                                            JUDr. Roman Hodoši

IČO:                                                      71330810

Číslo licence:                                     110910083

Typ elektrárny:                                fotovoltaická

Instalovaný výkon:                         0,004 MW

Umístění výrobny:                         Brno,  Jihomoravský kraj, Česká republika

 

 

Zákonem číslo  211/2011Sb., kterým byl novelizován zákon  č. 458/2000 Sb. ( energetický zákon ), došlo  v  ustanovení § 11a   k uložení povinnosti pro všechny výrobce elektřiny, tedy i   výrobce z obnovitelných zdrojů, kteří celou svou výrobu prodávající místnímu regionálnímu držiteli licence na distribuci, „uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek plynu a ceny za dodávku plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh, podmínky dodávek elektřiny a ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Změny cen za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen uveřejnit nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti“.

Vzhledem k této povinnosti tak shora uvedený výrobce oznamuje, že jeho výrobna  není  objektivně technicky ani kapacitně schopna  produkovat elektřinu sloužící k  dodávce elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí.

Vzhledem k této skutečnosti tak výrobce shora uvedený není schopen stanovit ani podmínky ani ceny takovýchto dodávek a tyto tak nebude uplatňovat.